IFoS Toppers

avatar-img

Kolluru Venkata Srikanth

2022 - Rank 1

avatar-img

Lohiya Anushka Abhijit

2022 - Rank 4

Top Rank Holders in UPSC IFoS 2022

avatar-img

Ajay Gupta

2022 - Rank 5

avatar-img

Shwetabh Suman

2022 - Rank 7

avatar-img

Indalkar Pratik Prakash

2022 - Rank 8

avatar-img

Viraj Shrikanth Hosur

2022 - Rank 9

avatar-img

Hitesh Suthar

2022 - Rank 10

avatar-img

Pranjal Chopade

2022 - Rank 13

avatar-img

Gaurav Lodha

2022 - Rank 14

avatar-img

Shivam Mishra

2022 - Rank 15

avatar-img

Harsimran Singh

2022 - Rank 16