IFoS Toppers from Vajiram & Ravi

2022 Toppers

KOLLURU VENKATA SRIKANTH
2022 - Rank 1
LOHIYA ANUSHKA ABHIJIT
2022 - Rank 4
AJAY GUPTA
2022 - Rank 5
SHWETABH SUMAN
2022 - Rank 7
INDALKAR PRATIK PRAKASH
2022 - Rank 8
VIRAJ SHRIKANTH HOSUR
2022 - Rank 9
HITESH SUTHAR
2022 - Rank 10
PRANJAL CHOPADE
2022 - Rank 13
GAURAV LODHA
2022 - Rank 14
SHIVAM MISHRA
2022 - Rank 15
HARSIMRAN SINGH
2022 - Rank 16
close modal GS+Fledge Dual